NCCD


NCCD: Trang chủ

Chiến lược Incheon về tiến trình người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2013-2022

Chiến lược Incheon về tiến trình người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2013-2022
Từ 29/10 đến 2/ 11/ 2012, các Chính phủ khu vực ESCAP nhóm họp tại Incheon, Hàn Quốc, bàn về tiến trình trong thập kỷ mới của người khuyết tật châu Á ...

Các văn bản pháp luật về trợ giúp người khuyết tật

Các văn bản pháp luật về trợ giúp người khuyết tật

Để giúp người khuyết tật nắm bắt được những thông tin hữu ích về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết...
Dizin Ekle Site Analiz genel blog oğuz facebook son dakika haber dmoz tatlı tarifleri tatil köyü ucuz tatil tatli tarifi sosyal imleme webmaster